Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları23.01.2018

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 701 663,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 990,4 103,6
Sənaye məhsulu, min manat 967 060,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 005 761,0 100,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 453 364,5 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 323,4 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 49 700,0 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 41 047,7 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 659 917,9 101,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 235 959,3 101,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 459 888,8 99,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
423 320,0 101,0
idxalın ümumi həcmi 36 568,8 82,9
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 845 812,2 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4 092,7 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 416,4 ** 101,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108