Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü il23.01.2015

Müqayisə predmeti 2014-cü il (min manat) 2014-cü il  2013-cü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2391004,2 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 5465,2 100,8
ABŞ dolları ilə 6967,4 100,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 891486,4 102,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 924628,6 89,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 355156,7 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 15564,1 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46085,5 102,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 38638,0 100,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1144494,4 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 187086,4 103,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 517427,2 101,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
408640,3 101,5
idxalın ümumi həcmi 108786,9 99,3
Əhalinin gəlirləri 1775741,6 102,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 4058,8 100,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 391,3 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73