Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları18.12.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 357 217,1 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 227,8 103,7
Sənaye məhsulu, min manat 879 800,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 916 390,0 100,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 388 627,4 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 474,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 47 048,2 101,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 39 127,0 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 583 468,2 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 213 321,7 101,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 415 628,2 100,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
382 549,3 101,0
idxalın ümumi həcmi 33 078,9 96,1
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 634 200,4 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 624,3 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 416,4 ** 101,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108