Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 21.11.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 112 048,2 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 686,2 104,6
Sənaye məhsulu, min manat 808 516,8 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 829 446,0 100,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 366 927,4 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 318,0 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 42 835,5 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 35 592,4 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 412 176,4 101,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 189 739,8 101,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 360 203,8 100,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
329 709,8 101,2
idxalın ümumi həcmi 30 494,0 91,9
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 444 127,7 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 204,2 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 415,1 ** 101,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108