Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 27.10.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 949 477,8 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 327,4 105,5
Sənaye məhsulu, min manat 781 430,5 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 768 502,3 100,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 334 397,9 103,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 11 927,0 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 38 500,1 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 31 976,6 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 229 575,2 101,4*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 165 218,5 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 329 821,4 99,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
306 027,3 101,3
idxalın ümumi həcmi 23 794,1 77,0
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 331 097,4 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2 954,7 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,5** 101,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108