Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-may ayları13.06.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-may ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-may aylarının 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 783975,0 102,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1797,3 102,3
ABŞ dolları ilə 2291,6 102,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 377092,7 101,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 412961,1 101,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 42621,2 106,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 5275,1 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 18792,4 102,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 15761,8 101,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 362158,2 102,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 59247,0 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 166635,1 100,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
119043,8 114,5
idxalın ümumi həcmi 47591,3 76,8
Əhalinin gəlirləri 616263,5 103,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1412,8 102,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 380,2 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68