Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar-fevral ayları18.03.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 379 091,0 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 818,6 102,4
Sənaye məhsulu, min manat 184 082,6 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 77 904,7 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 17 508,9 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 874,5 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 10 552,1 104,1
      o cümlədən
mobil rabitə 7 865,9 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 200 575,6 101,0*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 629,2 100,8*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 553,8** 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2022-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17