Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə21.10.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1831084,7 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4103,7 103,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 763323,0 102,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 761856,0 107,0
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 317545,7 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 11685,1 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 37770,3 103,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 31391,3 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1052131,8 102,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 148072,5 104,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 332998,0 97,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
302100,0 101,9
idxalın ümumi həcmi 30898,0 68,4
Əhalinin gəlirləri 1315940,2 101,3
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2949,2 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 409,8** 104,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61