Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 22.09.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 840 976,0 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 999,5 101,4
Sənaye məhsulu, min manat 758 415,7 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 661 448,0 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 323 769,8 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10 663,3 98,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 37 130,2 104,5
      o cümlədən
mobil rabitə 29 368,1 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 074 855,6 99,1*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 143 303,3 98,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 328 123,4 100,8
     o cümlədən
ixrac 288 051,0 100,8
idxal 40 072,4 100,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 527,6** 116,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108