Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-aprel ayları22.05.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları 2017-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 711 398,7 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 569,4 102,7
Sənaye məhsulu, min manat 322 695,0 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 286 580,0 102,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 38 757,9 103,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4 640,7 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 16 740,0 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 13 584,0 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 418 662,3 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 59 697,7 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 108 711,6 105,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
98 117,2 100,2
idxalın ümumi həcmi 10 594,4 2,2 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,4 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73