Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-avqust ayları20.09.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1705749,4 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3788,0 105,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 708256,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 635580,0 101,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 279334,8 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10361,9 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 33531,1 101,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 27704,0 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1017558,1 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 139385,4 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 304838,5 98,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
284341,6 101,2
idxalın ümumi həcmi 20496,9 72,9
Əhalinin gəlirləri 1189760,2 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2642,2 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,3** 101,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108