Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-iyun ayları22.07.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1208548,6 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2686,3 104,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 523693,4 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 536605,4 101,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 122439,8 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7359,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 25144,0 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 20729,0 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 674238,9 101,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 93545,2 101,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 203822,2 98,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
190657,8 101,3
idxalın ümumi həcmi 13164,4 69,8
Əhalinin gəlirləri 819988,1 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1822,6 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,1** 102,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108