Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-may ayları22.06.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-may ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-may ayları 2016-cı ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 927928,4 100,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2063,0 104,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 419860,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 385518,0 101,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 49552,4 102,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5651,3 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 20254,7 102,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 16521,2 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 537864,0 101,2*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 74874,8 101,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 135176,8 96,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
126986,5 101,2
idxalın ümumi həcmi 8190,3 53,8
Əhalinin gəlirləri 666056,1 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1480,8 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,0** 103,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108