Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-aprel ayları25.05.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 687332,5 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1528,8 104,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 315220,5 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 279540,0 101,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 36919,5 102,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4572,5 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 16414,0 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 13357,0 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 401436,0 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 57995,6 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 102673,8 94,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
97921,4 101,2
idxalın ümumi həcmi 4752,4 40,4
Əhalinin gəlirləri 483601,5 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1075,6 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 413,9** 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108