Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-fevral ayları17.03.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları 2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 332643,3 100,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 740,0 103,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 164647,7 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 96652,6 100,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 13982,8 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1753,3 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8797,9 102,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 7217,0 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 182445,3 101,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 27606,1 101,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 38423,7 96,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
36676,8 101,0
idxalın ümumi həcmi 1746,9 49,9
Əhalinin gəlirləri 242336,9 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 539,1 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 413,4** 103,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108