Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar ayı25.02.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar ayı (min manat) 2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 156914,0 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 349,2 104,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 88215,5 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 47120,5 100,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 7179,9 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 878,0 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3810,5 104,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2950,7 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 84800,6 101,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 13639,1 102,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 24681,3 97,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23830,6 101,0
idxalın ümumi həcmi 850,7 49,9
Əhalinin gəlirləri 103537,2 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 230,4 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 413,2** 103,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4647 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108