Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları23.12.2013

Müqayisə predmeti2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2034737,8 108,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4719,9 107,4
ABŞ dolları ilə 6015,7 107,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 794484,8 106,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 954470,4 106,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 290297,3 106,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 13535,8 109,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 42584,5 106,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 36478,1 106,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1000901,8 112,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 161551,5 116,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 435114,9 112,8
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
328480,8 104,6
idxalın ümumi həcmi 106634,1 148,7
Əhalinin gəlirləri 1537303,1 104,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3566,2 102,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 376,2 103,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71