Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-mart ayları17.04.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-mart aylarının 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 432071,8 102,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 991,4 102,2
ABŞ dolları ilə 1263,9 102,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 215778,6 102,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 227361,4 102,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 22421,3 105,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 3130,6 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11495,8 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9640,0 101,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 199538,0 104,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 33680,0 105,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 78788,8 102,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
50920,3 104,2
idxalın ümumi həcmi 27868,5 100,7
Əhalinin gəlirləri 336908,1 103,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 773,1 102,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 377,2 101,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75