Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 22.12.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 2251910,9 100,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5042,3 103,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 859555,8 101,9*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 913444,0 104,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 369626,5 106,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14220,4 101,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46231,1 103,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 38487,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1364492,4 102,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 192147,8 103,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 413185,8 95,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
378761,7 101,1
idxalın ümumi həcmi 34424,1 57,4
Əhalinin gəlirləri 1616439,5 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3619,4 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 411,2** 104,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108