Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar ayı24.02.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 180 315,2 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 389,4 102,2
Sənaye məhsulu, min manat 97 916,7 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 37 859,9 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 9 483,3 103,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 938,9 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 4 553,4 101,8
      o cümlədən
mobil rabitə 3 272,9 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 93 662,2 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 449,0 100,6*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 553,6** 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin illik göstəricisi
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17