Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-mart ayları23.04.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 524 186,8 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 156,6 102,9
Sənaye məhsulu, min manat 241 042,0 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 197 240,0 102,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 27 510,2 103,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3 357,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 12 688,2 101,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 10 265,0 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 303 257,3 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 44 110,2 100,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 61 359,4 108,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
53 317,3 100,1
idxalın ümumi həcmi 8 042,1 2,6 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,3 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73