Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 21.08.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 574 282,9 100,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 420,9 101,1
Sənaye məhsulu, min manat 648 741,2 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 594 960,6 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 256 287,6 103,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 9 096,9 98,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 32 216,7 103,2
      o cümlədən
mobil rabitə 25 657,4 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 877 603,0 98,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 117 977,7 97,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 256 878,1 101,4
     o cümlədən
ixrac 223 138,9 100,7
idxal 33 739,2 106,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 524,8** 116,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108