Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə22.09.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1602760,1 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3593,6 103,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 690988,8 102,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 628260,8 100,7
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 266035,0 105,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10146,7 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 32991,9 104,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 27260,0 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 869327,0 102,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 124889,0 104,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 309074,1 97,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
280970,0 102,0
idxalın ümumi həcmi 28104,1 69,0
Əhalinin gəlirləri 1176416,4 101,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2637,7 100,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 409,7** 104,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61