Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar ayı20.02.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar ayı (min manat) 2014-cü ilin yanvar ayının 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 139964,7 102,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 321,4 102,4
ABŞ dolları ilə 409,7 102,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 81239,5 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 64698,8 100,7
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6526,1 101,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 832,2 102,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3473,3 103,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2827,9 102,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 61041,4 104,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 10925,9 105,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 25960,4 110,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
21040,7 103,7
idxalın ümumi həcmi 4919,7 154,6
Əhalinin gəlirləri 97755,1 104,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 226,7 103,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 376,8 101,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75