Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları23.11.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1999800,8 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4479,8 102,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 787680,7 102,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 824480,6 105,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 348879,4 106,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13064,0 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 42036,6 103,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 34977,0 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1213761,7 102,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 170311,7 103,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 358987,3 96,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
325800,2 101,3
idxalın ümumi həcmi 33187,1 65,5
Əhalinin gəlirləri 1428415,1 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3199,9 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 410,3** 104,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108