Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları20.11.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1768736,6 108,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4104,7 107,4
ABŞ dolları ilə 5231,6 107,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 725161,8 106,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 886870,4 108,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 280719,2 107,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 12406,3 110,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 38848,4 106,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 33299,6 106,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 887434,3 113,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 142133,3 116,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 387017,4 113,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
287820,6 105,0
idxalın ümumi həcmi 99196,8 147,2
Əhalinin gəlirləri 1334821,6 105,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3097,8 103,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 376,0 103,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73