Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-may ayları22.06.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-may ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 883063,0 101,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1983,1 104,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 410601,3 103,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 379900,0 89,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 47152,0 104,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5555,3 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 19805,3 103,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 16218,8 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 461793,7 102,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 67797,3 103,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 140698,2 99,2
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
125480,7 102,2
idxalın ümumi həcmi 15217,5 80,0
Əhalinin gəlirləri 658809,2 102,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1479,5 101,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 401,8** 102,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5455 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108