Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-mart ayları25.04.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 478932,4 102,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1076,3 105,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 229269,5 101,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 199977,2 87,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 25218,5 104,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3249,1 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 12112,3 102,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9897,7 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 247442,8 102,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 38277,6 103,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 64199,5 108,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
52680,7 102,1
idxalın ümumi həcmi 11518,8 152,2
Əhalinin gəlirləri 354551,2 103,5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 796,7 102,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 400,1** 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5657 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108