Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-fevral ayları18.03.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 316881,1 100,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 712,4 103,1
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 161350,6 101,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 96320,4 61,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 13307,1 103,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1723,9 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8564,7 102,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 7102,0 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 157379,4 101,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 24871,3 103,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 39801,8 96,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
36300,8 100,4
idxalın ümumi həcmi 3501,0 65,7
Əhalinin gəlirləri 239345,1 101,3
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 538,1 100,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 399,7** 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5758 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108