Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar ayı20.02.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar ayı (min manat) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 149359,8 100,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 335,9 103,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 86282,8 101,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 46901,5 69,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6954,7 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 861,2 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3649,7 100,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2900,8 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 73625,5 102,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 12382,8 103,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 25299,8 96,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23596,2 101,2
idxalın ümumi həcmi 1703,6 58,7
Əhalinin gəlirləri 102259,0 101,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 230,0 100,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 399,5** 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2015-ci ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5859 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108