Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci il28.01.2022

Müqayisə predmeti     2021-ci il, faktiki 2020-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 3 016 315,0 102,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 6 524,6 103,4
Sənaye məhsulu, min manat 1 069 655,7 101,7*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 062 165,8 102,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 573 380,7 105,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 901,7 100,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 59 331,2 106,9
      o cümlədən
mobil rabitə 44 103,7 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 790 453,2 102,1*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 249 938,1 101,8*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 548,8** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17