Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-may ayları 23.06.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 007 285,5 100,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 189,8 101,5
Sənaye məhsulu, min manat 450 876,5 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 404 425,2 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 57 105,7 103,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5 804,0 98,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 21 931,1 101,9
      o cümlədən
mobil rabitə 17 449,7 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 565 652,3 98,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 75 924,9 96,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 155 506,4 102,9
     o cümlədən
ixrac 128 159,4 100,6
idxal 27 347,0 115,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 519,9** 119,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28