Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 18.05.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 654513,2 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1470,2 103,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 308220,9 102,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 276142,5 88,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 35420,4 104,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4501,1 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 16030,6 102,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 13135,3 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 344010,8 102,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 52396,1 103,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 108536,5 102,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
96760,3 102,1
idxalın ümumi həcmi 11776,2 106,7
Əhalinin gəlirləri 478339,8 102,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1074,4 101,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 400,6** 102,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58