Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları30.01.2016

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2467422,4 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5581,1 102,1
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 916817,9 102,0*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 951196,5 102,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 402991,8 112,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 15898,3 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46908,4 101,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 39454,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1276986,7 105,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 195829,5 103,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 512354,5 99,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
414420,6 101,4
idxalın ümumi həcmi 97933,9 90,0
Əhalinin gəlirləri 1804178,6 101,6
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4080,9 100,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat** 395,6 101,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-noyabr ayları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108