Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 19.11.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1924326,0 103,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4356,6 105,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 762662,8 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 781889,9 101,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 327267,2 109,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12879,4 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 40474,7 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 34286,0 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1033218,9 107,0*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 155772,7 104,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 372346,2 94,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
321680,6 106,4
idxalın ümumi həcmi 50665,6 54,7
Əhalinin gəlirləri 1411407,4 103,5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3195,4 102,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 394,0 101,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108