Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları16.10.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1751522,9 105,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3967,2 106,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 736354,3 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 712305,5 102,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 297854,0 109,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 11494,5 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 36464,5 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 30878,5 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 898149,1 107,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 135216,9 104,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 341641,0 94,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
296472,3 106,3
idxalın ümumi həcmi 45168,7 54,6
Əhalinin gəlirləri 1299120,0 105,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2942,5 104,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 393,6 101,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6263 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108