Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 18.09.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1525381,0 105,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3458,1 106,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 665705,8 103,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 623632,5 100,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 253812,4 108,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 9971,7 102,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 31737,8 102,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 26746,9 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 743752,4 107,1*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 114296,3 104,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 316219,2 94,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
275460,4 106,2
idxalın ümumi həcmi 40758,8 54,7
Əhalinin gəlirləri 1155386,9 105,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2619,3 104,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 393,1 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 6364 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108