Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-iyun ayları17.07.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları  2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1086578,0 105,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2465,0 106,1
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 491380,8 103,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 527927,8 102,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 110870,4 109,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 7064,7 103,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 23813,2 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 20016,0 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 497182,7 106,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 77479,1 104,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 208291,1 89,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
184420,6 105,3
idxalın ümumi həcmi 23870,5 41,6
Əhalinin gəlirləri 794635,9 105,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1802,7 104,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,6 102,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108