Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-aprel ayları18.05.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları  2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 622901,5 105,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1414,4 105,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 296656,1 103,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 313378,2 102,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 33609,4 105,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 4418,2 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 15595,3 102,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 12953,2 100,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 295877,9 103,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 48466,7 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 105821,3 82,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
94780,7 101,4
idxalın ümumi həcmi 11040,6 31,0
Əhalinin gəlirləri 466984,9 104,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1060,4 103,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,2 103,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6768 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108