Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-mart ayları20.04.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-mart ayları  2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 448708,4 102,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1019,1 102,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 222727,9 102,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 227816,1 100,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 23741,1 105,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 3193,1 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11803,1 102,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9750,7 101,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 212021,6 102,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 35522,9 103,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 59187,0 75,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
51620,6 101,4
idxalın ümumi həcmi 7566,4 27,2
Əhalinin gəlirləri 342562,9 101,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 778,0 100,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,0 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 6869 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108