Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları23.12.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 631 572,6 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 693,6 102,6
Sənaye məhsulu, min manat 991 794,1 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 961 676,2 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 483 441,0 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 965,0 100,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 55 566,6 106,8
      o cümlədən
mobil rabitə 41 831,5 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 708 562,6 101,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 225 609,7 101,1*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 546,8** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17