Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 21.05.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 743 026,8 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 615,3 101,3
Sənaye məhsulu, min manat 337 363,0 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 290 340,1 100,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 42 248,0 103,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4 665,4 98,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 17 652,7 102,2
      o cümlədən
mobil rabitə 14 071,6 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 418 807,9 97,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 57 910,0 95,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 122 804,1 104,3
     o cümlədən
ixrac 98 810,0 100,5
idxal 23 994,1 123,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 519,3** 119,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28