Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-mart ayları25.04.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 478932,4 102,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1076,3 105,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 229269,5 101,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 199977,2 87,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 25218,5 104,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3249,1 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 12112,3 102,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9897,7 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 247442,8 102,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 38277,6 103,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 64199,5 108,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
52680,7 102,1
idxalın ümumi həcmi 11518,8 152,2
Əhalinin gəlirləri 354551,2 103,5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 796,7 102,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 400,1** 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58