Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-fevral ayları14.03.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları  2014-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 304134,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 691,1 101,7
ABŞ dolları ilə 840,2 97,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 156909,4 102,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 157589,7 101,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 12681,1 105,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 1699,1 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8377,5 102,5
o cümlədən mobil rabitə üzrə 6979,2 100,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 134015,3 102,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 23112,7 103,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 41468,9 74,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
36140,4 101,9
idxalın ümumi həcmi 5328,5 25,9
Əhalinin gəlirləri 236216,6 101,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 536,7 100,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 391,7 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108