Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar ayı23.02.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar ayı (min manat) 2015-ci ilin yanvar ayı  2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 143469,0 102,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 326,1 101,5
ABŞ dolları ilə 415,7 101,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 83852,8 102,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 67548,7 104,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6704,8 101,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 847,3 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3616,6 104,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2847,4 100,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 62515,1 102,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 11402,1 103,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 26219,6 101,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23316,4 110,8
idxalın ümumi həcmi 2903,2 59,0
Əhalinin gəlirləri 100883,0 103,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 229,3 101,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 391,5 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7071 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108