Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü il23.01.2015

Müqayisə predmeti 2014-cü il (min manat) 2014-cü il  2013-cü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2391004,2 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 5465,2 100,8
ABŞ dolları ilə 6967,4 100,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 891486,4 102,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 924628,6 89,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 355156,7 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 15564,1 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46085,5 102,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 38638,0 100,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1144494,4 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 187086,4 103,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 517427,2 101,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
408640,3 101,5
idxalın ümumi həcmi 108786,9 99,3
Əhalinin gəlirləri 1775741,6 102,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 4058,8 100,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 391,3 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7172 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108