Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-oktyabr ayları20.11.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1808616,5 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4134,9 100,7
ABŞ dolları ilə 5272,1 100,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 743886,4 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 772211,4 87,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 296201,0 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 12642,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 39714,9 102,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 33599,9 100,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 919676,0 101,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 147669,2 103,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 395060,3 102,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
302391,8 105,1
idxalın ümumi həcmi 92668,5 93,4
Əhalinin gəlirləri 1363281,8 102,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3116,8 100,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 388,2 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7374 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108