Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-iyun ayları23.07.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1014084,5 102,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2323,8 102,3
ABŞ dolları ilə 2962,9 102,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 471580,4 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 516276,5 101,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 100254,1 106,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 6852,6 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 23336,8 102,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 19738,3 101,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 445691,2 102,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 73413,5 104,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 232420,7 100,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
175090,2 110,1
idxalın ümumi həcmi 57330,5 80,3
Əhalinin gəlirləri 755016,2 103,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1730,9 101,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 382,5 102,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7778 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108