Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-may ayları13.06.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-may ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-may aylarının 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 783975,0 102,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1797,3 102,3
ABŞ dolları ilə 2291,6 102,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 377092,7 101,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 412961,1 101,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 42621,2 106,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 5275,1 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 18792,4 102,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 15761,8 101,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 362158,2 102,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 59247,0 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 166635,1 100,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
119043,8 114,5
idxalın ümumi həcmi 47591,3 76,8
Əhalinin gəlirləri 616263,5 103,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1412,8 102,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 380,2 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7879 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108