Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-mart ayları 23.04.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 548 388,9 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 192,1 101,5
Sənaye məhsulu, min manat 251 769,6 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 189 403,7 100,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 29 652,8 102,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3 461,3 100,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 13 380,1 102,1
      o cümlədən
mobil rabitə 10 725,5 102,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 312 894,1 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 45 154,3 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 70 998,4 107,6
     o cümlədən
ixrac 53 530,7 100,2
idxal 17 467,7 139,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 504,5** 116,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28