Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 26.11.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 355 837,9 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 097,0 102,4
Sənaye məhsulu, min manat 922 291,6 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 869 785,7 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 452 915,8 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 731,5 100,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 50 710,7 107,2
      o cümlədən
mobil rabitə 38 091,0 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 517 982,8 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 200 289,9 100,8*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 545,3** 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17