Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları 07.02.2017

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 2582361,4 100,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5779,7 103,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 942944,7 101,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 997609,0 104,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 429448,4 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16082,7 101,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 48727,2 103,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 40258,0 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1506343,6 102,0*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 213651,4 103,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 463244,8 90,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
419120,8 101,1
idxalın ümumi həcmi 44124,0 45,1
Əhalinin gəlirləri 1825591,9 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4085,9 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 411,7** 104,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68