Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları30.01.2016

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2467422,4 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5581,1 102,1
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 916817,9 102,0*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 951196,5 102,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 402991,8 112,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 15898,3 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46908,4 101,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 39454,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1276986,7 105,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 195829,5 103,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 512354,5 99,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
414420,6 101,4
idxalın ümumi həcmi 97933,9 90,0
Əhalinin gəlirləri 1804178,6 101,6
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4080,9 100,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat** 395,6 101,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-noyabr ayları
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56