Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları23.01.2018

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 701 663,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 990,4 103,6
Sənaye məhsulu, min manat 967 060,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 005 761,0 100,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 453 364,5 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 323,4 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 49 700,0 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 41 047,7 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 659 917,9 101,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 235 959,3 101,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 459 888,8 99,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
423 320,0 101,0
idxalın ümumi həcmi 36 568,8 82,9
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 845 812,2 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 4 092,7 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 416,4 ** 101,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73