Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-mart ayları17.04.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-mart aylarının 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 432071,8 102,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 991,4 102,2
ABŞ dolları ilə 1263,9 102,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 215778,6 102,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 227361,4 102,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 22421,3 105,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 3130,6 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11495,8 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9640,0 101,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 199538,0 104,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 33680,0 105,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 78788,8 102,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
50920,3 104,2
idxalın ümumi həcmi 27868,5 100,7
Əhalinin gəlirləri 336908,1 103,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 773,1 102,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 377,2 101,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108