Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-fevral ayları19.03.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-fevral ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 296185,3 105,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 679,6 104,9
ABŞ dolları ilə 866,4 105,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 151729,7 106,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 155260,8 102,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 11963,3 103,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 1670,9 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8175,1 102,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 6913,7 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 127605,4 104,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 21979,9 105,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 56018,7 114,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
35480,8 103,4
idxalın ümumi həcmi 20537,9 140,3
Əhalinin gəlirləri 231938,7 103,3
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 532,1 101,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 377,0 101,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8182 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108