Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları23.12.2013

Müqayisə predmeti2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2034737,8 108,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4719,9 107,4
ABŞ dolları ilə 6015,7 107,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 794484,8 106,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 954470,4 106,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 290297,3 106,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 13535,8 109,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 42584,5 106,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 36478,1 106,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1000901,8 112,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 161551,5 116,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 435114,9 112,8
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
328480,8 104,6
idxalın ümumi həcmi 106634,1 148,7
Əhalinin gəlirləri 1537303,1 104,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3566,2 102,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 376,2 103,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 8485 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108