Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları20.11.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1768736,6 108,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4104,7 107,4
ABŞ dolları ilə 5231,6 107,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 725161,8 106,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 886870,4 108,9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 280719,2 107,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 12406,3 110,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 38848,4 106,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 33299,6 106,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 887434,3 113,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 142133,3 116,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 387017,4 113,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
287820,6 105,0
idxalın ümumi həcmi 99196,8 147,2
Əhalinin gəlirləri 1334821,6 105,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3097,8 103,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 376,0 103,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8586 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108