Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 18.10.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1586996,1 110,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3685,5 109,3
ABŞ dolları ilə 4697,3 109,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 702164,3 113,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 802852,5 109,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 259329,9 106,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 11051,5 110,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 35048,7 106,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 30054,4 106,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 767441,2 115,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 122811,0 116,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 357312,5 113,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
265640,6 105,1
idxalın ümumi həcmi 91671,9 149,4
Əhalinin gəlirləri 1192143,3 105,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2768,5 103,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 375,8 104,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8687 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108