Makroiqtisadi göstəricilər


2013-cü ilin yanvar-avqust ayları23.09.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1389789,0 109,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3233,6 108,7
ABŞ dolları ilə 4121,3 108,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 623211,3 112,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 698902,4 109,7
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 214539,3 106,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 9544,2 110,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 30433,0 106,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 25992,5 106,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 636315,7 115,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 103637,5 116,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 332244,1 115,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
246490,3 106,5
idxalın ümumi həcmi 85753,8 152,0
Əhalinin gəlirləri 1059682,9 105,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2463,0 103,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 375,4 104,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 8788 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108