Makroiqtisadi göstəricilər


(2013-cü ilin yanvar-iyul ayları)22.08.2013

Müqayisə predmeti 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları (min manat) 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1181331,2 109,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2748,6 108,3
ABŞ dolları ilə 3503,2 108,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 532180,7 112,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 599879,4 109,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 173946,3 107,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 8078,9 110,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 26582,3 106,5
o cümlədən mobil rabitə üzrə 22705,5 106,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 521345,1 116,1*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 86118,6 116,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 269264,4 121,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
191480,8 107,7
idxalın ümumi həcmi 77783,6 178,5
Əhalinin gəlirləri 900972,5 103,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2096,0 101,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 375,1 104,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 8889 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108