Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları21.10.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 151 583,5 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 656,1 102,0
Sənaye məhsulu, min manat 855 755,4 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 806 538,3 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 409 830,3 103,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 354,0 100,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 45 663,5 107,0
      o cümlədən
mobil rabitə 34 385,1 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 310 326,9 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 172 244,0 100,3*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 544,2** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17