Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-fevral ayları18.03.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 361 857,8 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 786,8 101,8
Sənaye məhsulu, min manat 175 957,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 73 750,8 100,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 15 746,7 102,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 836,3 101,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 9 372,5 101,1
      o cümlədən
mobil rabitə 7 637,5 102,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 199 458,4 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 730,0 100,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 51 156,2 109,4
     o cümlədən
ixrac 37 044,6 100,6
idxal 14 111,6 141,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 503,9** 116,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28