Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları22.12.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 2150466,6 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4866,4 102,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 834451,0 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 871213,6 104,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 347558,4 112,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14049,9 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 44490,7 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 37690,4 102,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1157762,6 106,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 176034,8 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 434573,5 97,2
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
374640,7 106,9
idxalın ümumi həcmi 59932,8 61,9
Əhalinin gəlirləri 1596926,3 101,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3613,8 100,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 395,6 101,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56